A, a, a
De Samichlaus isch da
Was het er ächt I'r Hutten inn?
Sii luter gueti Sache drinn?
A, a, a
De Samichlaus isch da

O, o, o
Was het er vüre gno?
Gwüss isch die Ruete nöd für mi,
I bi gäng e liebe gsi
O, o, o
Was hett er vüre gno

E, e, e
Das gfallt mer wäger meh
Läbchueche, Chram u Schoggola
U Gvättersache möcht ich haa
E, e, e
Das gfallt mer wäger meh